نام پروژه:
قطعه ۴ کنارگذر میبد - اردکان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
یزد
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۳/۸
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
به طول حدود ۲۵ کیلومتر ۳ خطه
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.