درباره ما

شرکت ره آور سالها است که در خدمت سازندگی ایران و برقراری کریدورهای ارتباطی بین شمال – جنوب و شرق – غرب کشور برای برقراری ارتباط ترانزیت در خاورمیانه و دستیابی کشورهای منطقه به دریاهای آزاد و سایر کشورهای جهان بوده و می باشد.

همچنین با توجه به توسعه روزافزون شهرهای بزرگ و نیازمندی آنها به برقراری ارتباط بهتر و لزوم احداث بزرگراههای شهری ، تقاطع های غیر همسطح ، پلها  و تونلها در کلان شهرها ، این شرکت نیز در طراحی و سازندگی آنها نقش بسزائی داشته و خواهد داشت .

درباره ما مهندسین مشاور ره آور
   
   
   
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.