نام پروژه:
دوربرگردان شمال به شمال مقابل بهشت زهرا در جاده قدیم قم
نام کارفرما:
شهرداری
محل اجرا:
تهران
نوع خدمات:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.