نام پروژه:
تقاطع غیرهم سطح آزادراه شهید همت با آزادراه آزادگان
نام کارفرما:
شهرداری
محل اجرا:
تهران
نوع خدمات:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.