نام پروژه:
قطعات ۱ و ۲ کنارگذر میبد - اردکان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
یزد
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۵/۵/۲۸
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۲/۴/۱۶
زمینه های فعالیت:
آزاد راه - سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
به طول حدود ۳۲ کیلومتر چهارخطه
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.