نام پروژه:
پل ۲۲۰ متری هامون بروی رودخانه کارون
نام کارفرما:
وزارت نیرو
محل اجرا:
خوزستان
نوع خدمات:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.