نام پروژه:
حوضچه رسوبگیر و کانال سازی قطعه اول مسیل وردآورد
نام کارفرما:
محل اجرا:
تهران
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۲/۲۶
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
توضیحات و مشخصات:
ساخت کانال آب بطول ۲/۴ کیلومتر.
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.