نام پروژه:
حوضچه رسوبگیر و کانال سازی مسیل وردآورد
نام کارفرما:
محل اجرا:
تهران
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول - مطالعات مرحله دوم -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۷۶/۳/۲۵
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۸۰/۷/۴
زمینه های فعالیت:
توضیحات و مشخصات:
ساخت کانال آب به طول ۷/۸ کیلومتر.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.