نام پروژه:
تقاطع خواجه رشید همدان
نام کارفرما:
شهرداری
محل اجرا:
همدان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول - مطالعات مرحله دوم - نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۵/۱۹
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۲/۶/۲۰
زمینه های فعالیت:
سازه و پل - تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.