نام پروژه:
دوربرگردان های شمالی و جنوبی تقاطع شاهد
نام کارفرما:
شهرداری
محل اجرا:
خراسان رضوی
نوع خدمات:
مطالعات مرحله دوم -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۲/۷/۱۷
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.