نام پروژه:
قطعه ۷ راور- دیهوک
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خراسان جنوبی
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۸/۳/۱۰
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
به طول حدود ۴۷ کیلومتر به عنوان بخشی از راه اصلی کرمان - راور - دیهوک
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.