نام پروژه:
تقاطع هاشمیه
نام کارفرما:
شهرداری
محل اجرا:
خراسان رضوی
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول - مطالعات مرحله دوم - نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۷/۲۲
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۲/۴/۱۳
زمینه های فعالیت:
سازه و پل - تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.