نام پروژه:
محور ایذه - کارون ۳
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خوزستان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی - سازه های زیرزمینی و تونل -
توضیحات و مشخصات:
طول مسیر ۴۰۰+۲۵ کیلومتر شامل یک دستگاه تونل بطول ۷۵۰ متر.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.