نام پروژه:
تقاطع غیبی سور
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کردستان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۷/۹/۲۶
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۸۹/۸/۲۹
زمینه های فعالیت:
تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.