نام پروژه:
محور راور - آب انبار شماره ۲ (باند دوم)
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کرمان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله دوم -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۲/۴
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.