نام پروژه:
احداث کمربندي راور
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
کرمان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۲/۴
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
کمربندی به طول ۲۴ کیلومتر می باشد.
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.