نام پروژه:
محور رامهرمز - بهبهان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خوزستان
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول - مطالعات مرحله دوم - نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۹/-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
بزرگراه شامل ۴ قطعه می باشد و کل محور ۹۰ کیلومتر قطعات ۱و ۲و۴ در مرحله اجرا می باشد قطعه سوم در دست تهیه اسناد مناقصه عمده محور بصورت تعریض از طرفین و بصورت بزرگراه ۴ خطه می باشد
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.