نام پروژه:
پلهای اصلی و دوربرگردان فرمهین
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
مرکزی
نوع خدمات:
مطالعات مرحله دوم -
وضعیت پروژه:
تمام شده
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۵/۱۰/۴
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۱/۱۲/۵
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
طول کل پل ۷۵ متر شامل ۴ دهانه ۱۸/۷۵ متر تابلیه شامل ۵ تیر بتنی پیش ساخته به ارتفاع ۱/۳۰ متر
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.