نام پروژه:
پلهای تقاطع های کنارگذر شیروان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خراسان شمالی
نوع خدمات:
مطالعات مرحله اول -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۹/۱۳
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۰/۱۲/۸
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
مطالعات پل در ابتداي مسير در محل برخورد با محور بجنورد شيروان احداث پل در انتهاي مسير کنارگذر در محل برخورد با محور شيروان - قوچان احداث يک دستگاه زيرگذر ترافيکي در کيلومتر ۱۰۰+۶
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.