نام پروژه:
پلهای تقاطع های کنارگذر فاروج
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خراسان رضوی
نوع خدمات:
مطالعات مرحله دوم -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۳/۹
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه و پل -
توضیحات و مشخصات:
عکس ندارد
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.