نام پروژه:
احداث و تعریض قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خوزستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۹۱/۱۰/۲۵
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۳/۱۰/۲۵
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
احداث و تعریض راه اصلی بین شهرهای رامهرمز و بهبهان به طول ۲۸ کیلومتر و احداث ۳ دستگاه پل بزرگ
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.