نام پروژه:
تونل فتح ۳ واقع در قطعه ۵ محور شهر کرد - ایذه بطول ۱۰۳۰ متر
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
چهارمحال و بختیاری
نوع خدمات:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه های زیرزمینی و تونل -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.