نام پروژه:
تونل ۱۰۸۰ متری باجگیران واقع در قطعه سوم راه اصلی قوچان ـ باجگیران
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خراسان رضوی
نوع خدمات:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
سازه های زیرزمینی و تونل -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.