نام پروژه:
قطعات دوم و سوم راه اصلی گرگان - آزادشهر
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
گلستان
نوع خدمات:
نظارت و مشاور کارفرما -
وضعیت پروژه:
در حال اجرا
تاریخ شروع پروژه:
۱۳۸۶/۱/۱۸
تاریخ پایان پروژه:
۱۳۹۳/۶/۳۱
زمینه های فعالیت:
راههای اصلی و فرعی -
توضیحات و مشخصات:
اتصال شهرعلی آباد به شهر آزادشهر و احداث کمربندی شهر علی آباد و تقاطع غیرهم سطح ایمرو احداث ۳ دستگاه پل بزرگ
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.