نام پروژه:
تقاطع غیرهمسطح کمربندی شمالی بجنورد واقع در محور شیروان ـ بجنورد
نام کارفرما:
وزارت راه و شهرسازی
محل اجرا:
خراسان شمالی
نوع خدمات:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع پروژه:
-
تاریخ پایان پروژه:
-
زمینه های فعالیت:
تقاطع -
توضیحات و مشخصات:
عکس
 
RAHAVAR CONSULTING ENGINEERS. Copyright © 2015. All Rights Reserved.